top of page
Пошук
  • Фото автораStas Bars

Як обліковувати надану фінансову допомогу за МСФО

Видана позика – це фінансовий актив, оскільки є контрактним правом до отримання коштів у майбутньому, а отримана позика – це фінансове зобов'язання, оскільки його погашення призведе до майбутньої виплати коштів (пп. «в» § К34 МСБО 32). Договір позики є фінансовим інструментом, оскільки призводить до виникнення фінансового активу в кредитора і фінансового зобов'язання в отримувача (§ 11 МСБО 32). Первинне визнання і подальша оцінка виданої позики При первинному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю (§ 43, 44 МСБО 39; § 5.1 МСФЗ 9). Подальша оцінка виконується (§ 46 МСБО 39, § 5.2.1 МСФЗ 9): · або за справедливою вартістю, · або за амортизовуваною вартістю. Пріоритетною, згідно з вимогами стандартів, є оцінка за справедливою вартістю. Із позицій МСФЗ 9 за амортизовуваною вартістю фінансовий актив можна оцінити, якщо виконуються одночасно дві умови (§ 4.1.2 МСФЗ 9): · актив використовується підприємством лише для отримання суми коштів, передбаченої договором; · договором передбачено в зазначені строки виплату основної суми боргу і процентів. Усі інші фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю. У § 46 МСБО 39 названо більше винятків: так, позики і дебіторська заборгованість оцінюються за амортизовуваною вартістю із застосуванням ефективної ставки процента (§ К368 МСБО 39). Оскільки в нашому випадку видана позика не передбачає виплату процентів, то при первісному визнанні та надалі її оцінюють за справедливою вартістю. Первісне визнання отриманої позики При первісному визнанні фінансові зобов'язання оцінюються за справедливою вартістю ( § 5.1 МСФЗ 9). Подальша оцінка фінансових зобов'язань – так само, як і фінансових активів – виконується за справедливою або амортизовуваною вартістю. Пріоритетною є оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки процента. Оцінка зобов'язання з позики із процентною ставкою, нижчою за ринкову, є одним із винятків і виконується за справедливою вартістю ( § 4.1.4 МСФЗ 9; абзац «г» § 4.2.1 МСФЗ 9). Таким чином, отримана позика оцінюється за справедливою вартістю – як на дату отримання, так і при подальшій оцінці. Визначення справедливої вартості позики За загальним правилом справедлива вартість отриманих або виданих коштів дорівнює їх номіналу. Тому первісна вартість отриманих або виданих кредитів дорівнює тілу кредиту (тобто основній сумі без процентів). Отже, у разі отримання (видачі) позики, яка не передбачає виплату процентів, її справедлива вартість не дорівнюватиме отриманій (виданій) сумі коштів. Пояснимо чому. Сума, отримана сьогодні, коштує більше від тієї ж суми, отриманої завтра. Знецінення коштів у часі пов'язане з можливістю альтернативних інвестицій, інфляцією, нестабільністю економіки, ризиком неповернення грошей. Тому справедлива вартість дебіторської заборгованості за виданою позикою буде менша від її номіналу, вона потребує оцінки на поточну дату тієї ж суми коштів, які буде повернуто через певний проміжок часу. Те ж саме можна сказати і про оцінку кредиторської заборгованості. Для визначення справедливої вартості позики застосовується дисконтування. Тобто слід визначити сьогоднішню вартість тієї суми, яку буде отримано при поверненні позики (інакше кажучи, визначити вартість майбутніх потоків з урахуванням змін вартості грошей у часі). Справедливу вартість позики можна дізнатися, застосовуючи поточні процентні ставки за аналогічними борговими інструментами ( § Б5.1.1 МСФЗ 9). Як правило, ставка дисконтування: · для дисконтування дебіторської заборгованості – відповідає процентній ставці, за якою контрагент міг би залучити позикові кошти на аналогічних умовах; · для дисконтування кредиторської заборгованості – застосовується на рівні процентної ставки за кредитами підприємства, отриманими на аналогічних умовах.8 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page